Codings

Version: working

Name Description searchable active
23310012 Профессиональное образование на базе среднего или средне -специальное образование или профессиональное среднее образова ние на базе среднего образования
23310013 Колледж прикладных наук
23310015 До 2 лет обучения в профессиональном ВУЗе на базе среднего образования, обучения в прикладном ВУЗе, но не степень бакалавра
23310016 Диплом или степень бакалавра, полученные после 3-4 лет обучения в профессиональном ВУЗе или прикл адном ВУЗе
23310017 Степень магистра, полученная в прикладном ВУЗе или рофессиональном ВУЗе
23310014 университет / высшее образование
23310018 Степень бакалавра, полученная в университете (3-4 года обучения)
23310019 Степень магистра, по системе 3+2, 4+2 или 5+4
23310020 Степень магистра,в том числе интегрированное об учение на степень бакалавра и магистра
23310021 специалиста, обучение дипломированного о 1992 года начатое высшее образование
23310022 диплом врача
23310023 Докторская степень, в том числе степень кандидата наук
70300001 Žiadne vzdelanie, nikdy nechodil do školy -
70300002 Neukončený prvý stupeň základnej školy
70300003 Neukončený druhý stupeň základnej školy
70300004 Ukoncený druhý stupeň základnej školy, Kurzy na doplnenie základného vzdelania
70300005 Odborná škola/kurzy, nadstavbové štúdium bez maturity
70300006 Praktická škola
70300007 Rekvalifikačné kurzy
70300008 Odborné učilište, stredná odborná škola bez maturity, stredné odborné učilište bez maturity